Algemene Ledenvergadering donderdag 22 September 2022

UITNODIGING

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Buurt en Speeltuinvereniging Terbregge. De vergadering zal plaatsvinden in “de Keet” aan de Landstraat 9, 3056 LR Rotterdam.

De zaal is open om 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter

 2. Ingekomen stukken

 3. Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascontrole.

 • Verkiezing kascontrole commissie

 • Prijsverhoging contributie & consumpties 2022 – 2023

 • Aankondiging bestuurswijziging:
  Conform artikel 4 treden af:

Ruud B.en Frank L., zij stellen zich opnieuw verkiesbaar.

Eventuele kandidaten kunnen aan het bestuur kenbaar worden gemaakt en moeten zich voor 15 september 2022 schriftelijk hebben aangemeld met motivatiebrief. Bij deze voordracht dient een verklaring te zijn van geen bezwaar door de kandidaat als bestuurslid en een lijst van minimaal 10 leden die deze kandidaat voordragen.

 • Notulen vergadering 23 september 2019
 • Rondvraag

 • Sluiting van de Algemene Ledenvergadering